4 letter words ending with IS - Word Finder

Note: Enter up to 15 letters, press space key or use ? as wildcards.

Following are the list of some popular 4 letter words ending with IS as per your input with the heighest scoring.

Axis 2182
Iris 2061
This 1758
Dais 1324
Isis 1112
Ibis 1108
Avis 762
Otis 563
Sais 555
Eris 514
Skis 478
Kris 470
Amis 366
Asis 346
Bris 346
Gris 343
Apis 333
Egis 333
Ghis 321
Bois 312
Anis 303
As is 293
Iwis 286
Luis 285
Idis 277
Itis 275
Reis 261
Ovis 251
Oris 248
Aris 247
Rais 235
Pris 226
Tris 217
Lois 213
Cris 203
Seis 203
Leis 201
Mais 182
Elis 178
Osis 166
Alis 158
Nais 139
Pois 139
Pais 136
Geis 131
Obis 125
Uris 120
Glis 115
Psis 112
Unis 112
Fois 111
Quis 111
Rois 110
Acis 109
Feis 104
Hmis 103
Ywis 93
Mois 91
Riis 87
Agis 85
Epis 85
Oxis 85
Emis 84
Lais 83
Ncis 80
Abis 78
Onis 77
Bais 75
Fris 75
Scis 73
Atis 72
Ntis 72
Utis 72
Hris 70
Wais 69
Aqis 67
Csis 66
Chis 65
Ebis 62
Phis 62
Qais 62
Exis 61
Adis 57
Sris 55
Tais 55
Clis 53
Inis 53
Ahis 51
Flis 51
Tuis 50
Usis 50
Cais 49
Deis 49
Suis 49
Esis 47
Gais 46
Neis 46
Huis 43
Ndis 43
Fais 41

How it works?

Following are the some examples which help you to understand how this word finder tool works.
  • Example:1- Find 5 letters words - input ???? and search.
  • Example:2- Find 4 letters words start with R - input R??? and search.
  • Example:3- Find 6 letters words end with F - input ?????F and search.
  • Example:4- Find 5 letters words start with A end with D - input A???D and search.
  • Example:5- Find 7 letter words start with M and end with E and contain SA on specific position - input M??SA?E and search.